Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Komornik z Olsztyna złamał prawo egzekwując swoje wynagrodzenie

 • 09/09/2015 13:39

Hubert G. z Warszawy w lipcu 2013 r. kupił w celach zarobkowych używany samochód dostawczy VW LT. Samochód ten został nabyty od osoby handlującej samochodami - Tomasza K. Przy transakcji Hubert G. otrzymał umowę zawartą przez handlarza z poprzednim właścicielem - Tomaszem Z.

Przy próbie zarejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji, Hubert G. dowiedział się, że w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców znajduje się zastrzeżenie, że pojazd ten nie może być darowany, ani sprzedany bez zgody sądu lub komornika. W związku z takim wpisem odmówiono mu zarejestrowania samochodu.

Hubert G. podjął próby wyjaśnienia sytuacji. Okazało się, że VW LT został zajęty przez komornika sądowego z Olsztyna, Jacka Bohdanowicza w postępowaniu egzekucyjnym, które toczyło się z wniosku banku przeciwko byłemu właścicielowi pojazdu, Tomaszowi Z. Komornik Jacek Bohdanowicz poinformował Huberta G., że pojazd jest zajęty i będzie prowadzona z niego egzekucja. Hubert G. podejmował próby zwolnienia samochodu spod zajęcia i w tym celu skontaktował się z wierzycielem, czyli bankiem. Bank poinformował go, że postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w październiku 2012 r. Umorzenie egzekucji miało więc miejsce na długo przed nabyciem auta przez Huberta G.

- W tym miejscu należy wskazać, że z momentem umorzenia egzekucji, wszystkie zajęcia zostają uchylone z mocy prawa. Jednakże komornik Jacek Bohdanowicz dalej odmawiał zwolnienia samochodu spod zajęcia - wyjaśnia Maciej Kamiński z kancelarii prawnej mecenasa Lecha Obary z Olsztyna, do której Hubert G. zwrócił się o pomoc.

Komornik Jacek Bohdanowicz odmówił pełnomocnikowi udostępnienia akt postępowania egzekucyjnego twierdząc że Hubert G. nie jest stroną w postępowaniu. Pełnomocnik uzyskał jednak dostęp do dokumentów znajdujących się w wydziale komunikacji, w których znajdowały się pisma komornika. Z pism tych wynikało, że komornik Jacek Bohdanowicz, z tego samochodu prowadzi egzekucję kosztów umorzonego postępowania egzekucyjnego, a więc swojego wynagrodzenia!

Mecenas Lech Obara złożył do sądu skargę na odmowę udostępnienia akt i wniósł, by sąd uchylił zajęcie pojazdu jako bezprawne i nakazał komornikowi usunięcie wpisu o zakazie zbywania z CEPiK.

W tym miejscu należy odwołać się do przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne.

- Komornik Jacek Bohdanowicz prowadził egzekucję z samochodu Huberta G. bezprawnie.  Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez tegoż komornika zostało umorzone w październiku 2012 r.  Zgodnie z art. 826 kpc umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. W związku z powyższym, w wyniku umorzenia postępowania egzekucyjnego uchylone zostało zajęcie pojazdu VW LT - dodaje Maciej Kamiński.

Egzekucja kosztów egzekucji była prowadzona przez komornika Jacka Bohdanowicza na podstawie postanowienia w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego, które zostało wydane w dniu 3 października 2012 r. Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania po uprawomocnieniu stanowi odrębny tytuł wykonawczy, na podstawie którego możliwe jest prowadzenie egzekucji przez komornika. Jednakże uprawomocniło się ono dopiero 10 października 2012 r.

- W związku z powyższym, jako niezgodne z prawem należy uznać prowadzenie przez komornika egzekucji na podstawie postanowienia komornika o ustaleniu kosztów postępowania z zajętego wcześniej pojazdu. Postanowienie o umorzeniu egzekucji wydane przed uprawomocnieniem się postanowienia o ustaleniu kosztów uniemożliwia egzekwowanie przez komornika kosztów z zajętej w umorzonym postępowaniu ruchomości. Zgodnie z art. 826 kpc czynność zajęcia w momencie umorzenia zostaje uchylona. Komornik zatem, wobec uchylenia wcześniejszego zajęcia bezwzględnie winien ponownie zająć daną ruchomość na potrzeby egzekucji kosztów ustalonych postanowieniem komornika - kontynuuje Maciej Kamiński z kancelarii prawnej mecenasa Lecha Obary.

Co ważne - komornik nie ma uprawnienia do wpisywania zastrzeżeń o zakazie zbywania pojazdu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Nie istnieje bowiem żaden przepis upoważniający komornika  do dokonania tej czynności.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, rozpoznając skargę na czynność komornika nakazał komornikowi udostępnienie akt egzekucyjnych Hubertowi G. jako uczestnikowi postępowania. Ponadto sąd nakazał komornikowi usunięcie zastrzeżenia z bazy pojazdów. Sąd nie podzielił jednak zarzutu bezprawności kontynuowania przez komornika zajęcia celem egzekucji swoich kosztów.

Sprawa Huberta G. była również przedmiotem interwencji poseł Lidii Staroń do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości po zbadaniu akt komorniczych potwierdził niezgodność z prawem odmowy udostępnienia przez komornika Jacka Bohdanowicza akt postępowania egzekucyjnego. Potwierdził też niezgodność z prawem dokonania wpisu zastrzeżenia o zakazie zbywania w CEPiK. Ponadto Minister Sprawiedliwości stwierdził niezgodność z prawem prowadzenia przez komornika Jacka Bohdanowicza egzekucji swoich kosztów z samochodu Huberta G. W ocenie ministra, zajęcie pojazdu zostało uchylone z mocy prawa w chwili umorzenia egzekucji i komornik egzekwując swoje koszty obowiązany był do podjęcia wszystkich czynności egzekucyjnych - w tym również zajęć - na nowo. Minister zwrócił się też do Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie o uchylenie zajęcia pojazdu Huberta G. i poinformował, że podjął w stosunku do komornika Jacka Bohdanowicza działania zmierzające do postawienia mu zarzutu dyscyplinarnego.

Hubert G. na skutek bezprawnych działań komornika, przez 2 lata nie mógł zarejestrować kupionego samochodu dostawczego, co spowodowało znaczną szkodę w jego majątku. Nie mógł on bowiem wykorzystywać samochodu dostawczego w celach zarobkowych.

Hubert G. będzie dochodził od komornika Jacka Bohdanowicza odszkodowania w postępowaniu cywilnym. O bezprawnych działaniach komornika zostanie też zawiadomiona prokuratura. Zawiadomienie dotyczyć będzie czynu z art. 231 par. 2 kk - przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

- Komornik złamał prawo przy egzekucji kosztów postępowania, swojego wynagrodzenia. Działał więc z niskich pobudek, tylko i wyłącznie w celu osiągnięcia zysku - uważa radca prawny z kancelarii mecenasa Obary.

Podsumowując. Komornik nie ma prawa dokonywać zastrzeżeń w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o zakazie zbywania pojazdu. Wpisy te są  bezprawne i nie zastępują zajęcia w myśl kodeksu postępowania cywilnego. Komornik w celu egzekucji kosztów postępowania egzekucyjnego, czyli swojego wynagrodzenia powinien ponownie dokonać wszystkich czynności egzekucyjnych, w tym zajęć. Następuje bowiem zmiana wierzyciela i poprzednie czynności komornika tracą moc. Komornik obowiązany jest udostępniać akta postępowania egzekucyjnego także uczestnikom postępowania, tj. osobom trzecim, których prawa narusza egzekucja. Są to na przykład właściciele zajętych rzeczy.

 

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

Gej „politpoprawny”

Z tą tolerancją to różnie bywa. „Tolerancja jest dobra tylko dla LGBT+Q”, bo parafrazując zawołanie „Wielkiej Rewolucji... Zobacz więcej »
 • 23/03/2019 11:48
 • 0
 • warmiak

„Sie” pospieszyli

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podpisał, jak zwał tak zwał, „Deklarację LGBT+[Q]”. Co tam program przedwyborczy... Zobacz więcej »
 • 16/03/2019 10:30
 • 0
 • warmiak
 • .

"Piątka Kaczyńskiego" a hipokryzja Broniarza

Wszystko za sprawą, bądź co bądź, niefortunnego wyrażenia się ministra Szczerskiego o nauczycielach i celibacie. Wśród... Zobacz więcej »
 • 08/03/2019 08:57
 • 2
 • warmiak

Ogień Pamięci w miejscu kaźni Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele władz państwowych, w tym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Minister Obrony Narodowej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 13:58
 • 0
 • Aleksander Żywczyk
 • .

„Firli-mirli”, czyli Schetynowy ból głowy

Ten rejwach spotęgował dodatkowo (należało się tego spodziewać) PSL. Prezes Kosiniak-Kamysz próbuje przekonać, że w tej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 11:52
 • 1
 • warmiak

Polecane firmy

Reklama konta firmowego